No results found

    இயற்கை மருத்துவம்

    இயற்கையாக விளையும் காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் கீரைகள் போன்றவைகள் மிகுந்த மருத்துவ குணம் கொண்டவைகள். இவற்றின் மூலமாக நோயினைத் தீர்க்கும் மருத்துவம் இயற்கை மருத்துவமாகும்.

    Previous Next

    نموذج الاتصال