No results found

  ஆத்திசூடி

  ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்வோம்!/
  Let's Spread Aathisudi to the World!

  1. அறம் செய விரும்பு /
  1. Learn to love virtue.

  2. ஆறுவது சினம் /
  2. Control anger.

  3. இயல்வது கரவேல் /
  3. Don't forget Charity.

  4. ஈவது விலக்கேல் /
  4. Don't prevent philanthropy.

  5. உடையது விளம்பேல் /
  5. Don't betray confidence.

  6. ஊக்கமது கைவிடேல் /
  6. Don't forsake motivation.

  7. எண் எழுத்து இகழேல் /
  7. Don't despise learning.

  8. ஏற்பது இகழ்ச்சி /
  8. Don't freeload.

  9. ஐயம் இட்டு உண் /
  9. Feed the hungry and then feast.

  10. ஒப்புரவு ஒழுகு /
  10. Emulate the great.

  11. ஓதுவது ஒழியேல் /
  11. Discern the good and learn.

  12. ஒளவியம் பேசேல் /
  12. Speak no envy.

  13. அகம் சுருக்கேல் /
  13. Don't shortchange.

  14. கண்டொன்று சொல்லேல்/
  14. Don't flip-flop.

  15. ஙப் போல் வளை /
  15. Bend to befriend.

  16. சனி நீராடு /
  16. Shower regularly.

  17. ஞயம்பட உரை /
  17. Sweeten your speech.

  18. இடம்பட வீடு எடேல் /
  18. Judiciously space your home.

  19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு /
  19. Befriend the best.

  20. தந்தை தாய்ப் பேண் /
  20. Protect your parents.

  21. நன்றி மறவேல் /
  21. Don't forget gratitude.

  22. பருவத்தே பயிர் செய் /
  22. Husbandry has its season.

  23. மண் பறித்து உண்ணேல் /
  23. Don't land-grab.

  24. இயல்பு அலாதன செய்யேல் /
  24. Desist demeaning deeds.

  25. அரவம் ஆட்டேல் /
  25. Don't play with snakes.

  26. இலவம் பஞ்சில் துயில் /
  26. Cotton bed better for comfort.

  27. வஞ்சகம் பேசேல் /
  27. Don't sugar-coat words.

  28. அழகு அலாதன செய்யேல் /
  28. Detest the disorderly.

  29. இளமையில் கல் /
  29. Learn when young.

  30. அரனை மறவேல் /
  30. Cherish charity.

  31. அனந்தல் ஆடேல் /
  31. Over sleeping is obnoxious.

  32. கடிவது மற /
  32. Constant anger is corrosive.

  33. காப்பது விரதம் /
  33. Saving lives superior to fasting.

  34. கிழமைப்பட வாழ் /
  34. Make wealth beneficial.

  35. கீழ்மை அகற்று /
  35. Distance from the wicked.

  36. குணமது கைவிடேல் /
  36. Keep all that are useful.

  37. கூடிப் பிரியேல் /
  37. Don't forsake friends.

  38. கெடுப்பது ஒழி /
  38. Abandon animosity.

  39. கேள்வி முயல் /
  39. Learn from the learned.

  40. கைவினை கரவேல் /
  40. Don't hide knowledge.

  41. கொள்ளை விரும்பேல் /
  41. Don't swindle.

  42. கோதாட்டு ஒழி /
  42. Ban all illegal games.

  43. கெளவை அகற்று /
  43. Don't vilify.

  44. சக்கர நெறி நில் /
  44. Honor your Lands Constitution.

  45. சான்றோர் இனத்து இரு /
  45. Associate with the noble.

  46. சித்திரம் பேசேல் /
  46. Stop being paradoxical.

  47. சீர்மை மறவேல் /
  47. Remember to be righteous.

  48. சுளிக்கச் சொல்லேல் /
  48. Don't hurt others feelings.

  49. சூது விரும்பேல் /
  49. Don't gamble.

  50. செய்வன திருந்தச் செய் /
  50. Action with perfection.

  51. சேரிடம் அறிந்து சேர் /
  51. Seek out good friends.

  52. சையெனத் திரியேல் /
  52. Avoid being insulted.

  53. சொற் சோர்வு படேல் /
  53. Don't show fatigue in conversation.

  54. சோம்பித் திரியேல் /
  54. Don't be a lazybones.

  55. தக்கோன் எனத் திரி /
  55. Be trustworthy.

  56. தானமது விரும்பு /
  56. Be kind to the unfortunate.

  57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் /
  57. Serve the protector.

  58. தீவினை அகற்று /
  58. Don't sin.

  59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் /
  59. Don't attract suffering.

  60. தூக்கி வினை செய் /
  60. Deliberate every action.

  61. தெய்வம் இகழேல் /
  61. Don't defame the divine.

  62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் /
  62. Live in unison with your countrymen.

  63. தையல் சொல் கேளேல் /
  63. Don't listen to the designing.

  64. தொன்மை மறவேல் /
  64. Don't forget your past glory.

  65. தோற்பன தொடரேல் /
  65. Don't compete if sure of defeat.

  66. நன்மை கடைப்பிடி /
  66. Adhere to the beneficial.

  67. நாடு ஒப்பன செய் /
  67. Do nationally agreeables.

  68. நிலையில் பிரியேல் /
  68. Don't depart from good standing.

  69. நீர் விளையாடேல் /
  69. Don't jump into a watery grave.

  70. நுண்மை நுகரேல் /
  70. Don't over snack.

  71. நூல் பல கல் /
  71. Read variety of materials.

  72. நெற்பயிர் விளைவு செய் /
  72. Grow your own staple.

  73. நேர்பட ஒழுகு /
  73. Exhibit good manners always.

  74. நைவினை நணுகேல் /
  74. Don't involve in destruction.

  75. நொய்ய உரையேல் /
  75. Don't dabble in sleaze.

  76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் /
  76. Avoid unhealthy lifestyle.

  77. பழிப்பன பகரேல் /
  77. Speak no vulgarity.

  78. பாம்பொடு பழகேல் /
  78. Keep away from the vicious.

  79. பிழைபடச் சொல்லேல் /
  79. Watch out for self incrimination.

  80. பீடு பெற நில் /
  80. Follow path of honor.

  81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் /
  81. Protectyour benefactor.

  82. பூமி திருத்தி உண் /
  82. Cultivate the land and feed.

  83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் /
  83. Seek help from the old and wise.

  84. பேதைமை அகற்று /
  84. Eradicate ignorance.

  85. பையலோடு இணங்கேல் /
  85. Don't comply with idiots.

  86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் /
  86. Protect and enhance your wealth.

  87. போர்த் தொழில் புரியேல் /
  87. Don't encourage war.

  88. மனம் தடுமாறேல் /
  88. Don't vacillate.

  89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் /
  89. Don't accommodate your enemy.

  90. மிகைபடச் சொல்லேல் /
  90. Don't over dramatize.

  91. மீதூண் விரும்பேல் /
  91. Don't be a glutton.

  92. முனைமுகத்து நில்லேல் /
  92. Don't join an unjust fight.

  93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் /
  93. Don't agree with the stubborn.

  94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் /
  94. Stick with your exemplary wife.

  95. மேன்மக்கள் சொல் கேள் /
  95. Listen to men of quality.

  96. மை விழியார் மனை அகல் /
  96. Dissociate from the jealous.

  97. மொழிவது அற மொழி /
  97. Speak with clarity.

  98. மோகத்தை முனி /
  98. Hate any desire for lust.

  99. வல்லமை பேசேல் /
  99. Don't self praise.

  100. வாது முற்கூறேல் /
  100. Don't gossip or spread rumor.

  101. வித்தை விரும்பு /
  101. Long to learn.

  102. வீடு பெற நில் /
  102. Work for a peaceful life.

  103. உத்தமனாய் இரு /
  103. Lead exemplary life.

  104. ஊருடன் கூடி வாழ் /
  104. Live amicably.

  105. வெட்டெனப் பேசேல் /
  105. Don't be harsh with words and deeds.

  106. வேண்டி வினை செயேல்/
  106. Don't premeditate harm.

  107. வைகறைத் துயில் எழு /
  107. Be an early-riser.

  108. ஒன்னாரைத் தேறேல் /
  108. Never join your enemy.

  109. ஓரம் சொல்லேல் /
  109. Be impartial i n judgement.

  - ஔவையார்  / Avvaiyaar.

  Previous Next

  نموذج الاتصال