No results found

  ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸுப்ரஹ்மண்ய புஜங்கம்

  ஸதா பாலரூபாபி விக்னாத்ரிஹந்த்ரீ
  மஹாதந்தி வக்த்ராபி பஞ்சாஸ்யமான்யா
  விதீந்த்ராதிம்ருக்யா கணேசாபிதாமே
  விதத்தாம் ச்ரியம் காபி கல்யாண மூர்த்தி - 1

  ந ஜானாமி சப்தம் ந ஜானாமி சார்த்தம்
  ந ஜானாமி பத்யம் ந ஜானாமி கத்யம்
  சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹ்ருதி த்யோததே மே
  முகாந்நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்சாபி சித்ரம் - 2

  மயூராதிரூடம் மஹாவாக்ய கூடம்
  மனோஹாரிதேஹம் மஹத்சித்த கேஹம்
  மஹீதேவதேவம் மஹாவேத பாவம்
  மஹாதேவ பாலம் பஜே லோகபா லம் - 3

  யதா ஸந்நிதானம் கதாமானவா மே
  பவாம் போதிபாரம் கதாஸ்தே ததைவ
  இதி வ்யஞ்ஜயன் ஸிந்து தீரேய ஆஸ்தே
  தமீடே பவித்ரம் பராசக்தி புத்ரம் - 4

  யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா
  ததைவாபத ஸந்நிதெள ஸேவதாம் மே
  இதீவோர்மிபங்தீர் ந்ருணாம் தர்சயந்தம்
  ஸதா பாவயே ஹ்ருத்ஸரோஜே குஹம் தம் - 5

  கிரெள மந்நிவாஸே நரா யேஸ்தி ரூடா
  ததா பர்வதே ராஜதே தேஸ்தி ரூடா
  இதீவ ப்ருவன் கந்தசைலாதி ரூடா
  ஸதேவோ முதேமே ஸதா ஷண்முகோஸ்து - 6

  மஹாம்போதி தீரே மஹாபாபசோரே
  முனீந்த்ரானுகூலே ஸுகந்தாக்யசைலே
  குஹாயாம் வஸந்தம் ஸ்வபாஸா லஸந்தம்
  ஜனார்திம் ஹரந்தம் ச்ரயாமோ குஹம்தம் - 7

  லஸத்ஸ்வர்ணகேஹே ந்ருணாம் காமதோஹே
  ஸுமஸ்தோம ஸஞ்ச்சன்ன மாணிக்ய மஞ்சே
  ஸமுத்யஸ் ஸஹஸ்ரார்க துல்ய ப்ரகாசம்
  ஸதாபாவயே கார்த்திகேயம் சுரேசம் - 8

  ரணத்தம்ஸகே மஞ்சுளேத்யந்த சோணே
  மனோஹாரி லாவண்ய பீயூஷபூர்ணே
  மனஷ்ஷட்பதோ மே பவக்லேசதப்த
  ஸதா மோததாம் ஸ்கந்த தே பாதபத்மே - 9

  ஸுவர்ணாபதிவ்யாம்பரைர் பாஸமானாம்
  க்வணத்கிங்கிணீ மேகலா சோபமானாம்
  லஸத்தேம பட்டேன வித்யோதமானாம்
  கடிம் பாவயே ஸ்கந்த தே தீப்ய மானாம் - 10.

  புளிந்தேச கன்யாக நாபோக துங்க
  ஸ்தனாலிங்க நாஸக்த காச்மீரராகம்
  நமஸ்யாம்யஹம் தாரகாரே தவோர
  ஸ்வபக்தாவனே ஸர்வதா ஸானுராகம் - 11

  விதெளக்லுப்த தண்டான் ஸ்வலீலாத்ருதாண்டான்
  நிரஸ்தே பசுண்டான் த்விஷத்காலதண்டான்
  ஹதேந்த்ராரிஷண்டான் ஜகத்ராண செளண்டான்
  ஸதாதே ப்ரசண்டான் ச்ரயே பாஹுதண்டான் - 12

  ஸதா சாரதா ஷண்ம்ருகாங்கா யதி ஸ்யு
  ஸமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாச்சேத் ஸமந்தாத்
  ஸதா பூர்ணபிம்பா கலங்கைஸ்ச ஹீனா
  ததா த்வன்முகானாம் ப்ருவே ஸ்கந்த ஸாம்யம் - 13

  ஸ்புரன் மந்தஹாஸை ஸஹம்ஸானி சஞ்சத்
  கடாக்ஷரவலீப்ருங்க ஸங்கோ ஜ்வலானி
  ஸுதாஸ்யந்தி பிம்பா தராணீச ஸூனோ
  தவாலோகயே ஷண்முகாம் போரு ஹாணி - 14

  விசாலேஷு கர்ணாந்த தீர்க்கேஷ் வஜஸ்ரம்
  தயாஸ்யந்திஷு த்வாதசஸ் வீக்ஷணேஷு
  மயீஷத் கடாக்ஷ ஸக்ருத் பாதித ஸ்சேத்
  பவேத்தே தயாசீல கா நாமஹானி - 15

  ஸுதாங்கோத் பவோ மேஸி ஜீவேதி ஷட்தா
  ஜபன்மந்த்ரமீசோ முதா ஜிக்ரதே யான்
  ஜகத்பாரப்ருத்யோ ஜகந்நாத தேப்ய
  கிர£டோஜ்வலேப்யோ நமோ மஸ்தகேப்ய - 16

  ஸ்புரத்ரத் ன கேயூரஹாராபிராம ..
  ஸ்சலத் குண்டல ச்ரூலஸத் கண்டபாக
  கடெள பீதவாஸா கரே சாருசக்தி
  புரஸ்தான் மமாஸ்தாம் புராரேஸ் தனூஜ - 17

  இஹாயாஹி வத்ஸேதி ஹஸ்தான் ப்ரஸார்யா
  ஹவயத்யாதராச் சங்கரே மாதுரங்காத்
  ஸமுத்பத்ய தாதம் ச்ரயந்தம் குமாரம்
  ஹராஸ்லிஷ்டகாத்ரம் பஜே பாலமூர்த்திம் - 18

  குமாரேச ஸூனோ குஹ ஸ்கந்த ஸேனா
  பதே சக்தி பாணே மயூரா திரூட
  புளிந்தாத்மஜாகாந்த பக்தார்த்தி ஹாரின்
  ப்ரபோ தாரகாரே ஸதா ரக்ஷமாம் த்வம் - 19

  ப்ரசாந்தேந்த்ரியே நஷ்டஸம்க்ஞே விசேஷ்டே
  கபோத்காரி வக்த்ரே பயோத்கம்பி காத்ரே
  ப்ரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானீம்
  த்ருதம் மே தயாளோ பவாக்ரே குஹத்வம் - 20

  க்ருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷுகோபா
  த்தஹச்சின்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்ஸு
  மயூரம் ஸமாருஹ்ய மா¨பரிதி த்வம்
  புர சக்திபாணிர் மமாயாஹி சீக்ரம் - 21

  ப்ரணம்யா ஸக்ருத் பாதயோஸ்தே பதித்வா
  ப்ரஸாத்ய ப்ரபோ ப்ரார்த்தயேனேக வாரம்
  நவக்தும் க்ஷமோஹம் ததானீம் க்ருபாப்தே
  நகார்யாந்தகாலே மனாகப்யுபேக்ஷர - 22

  ஸஹஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா ஸூரநாமா
  ஹதஸ்தாரக ஸிம்ஹவக்த்ரச்ச தைத்ய
  மமாந்தர் ஹ்ருதிஸ்தம் மன க்லேசமேகம்
  ந ஹம்ஸி ப்ரபோ கிம் கரோமி க்வயாமி - 23

  அஹம் ஸர்வதா துக்கபாரா வஸந்நோ
  பவான் தீனபந்து ஸ்த்வதன்யம் நயாசே
  பவத்பக்தி ரோதம் ஸதா க்லுப்த பாதம்
  மமாதிம் த்ருதம் நாசயோமா ஸுதத்வம் - 24

  அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயார்ச ப்ரமேஹ
  ஜ்வரோன்மாத குல்மாதிரோஹான் மஹாந்த
  பிசாசாஸ்ச ஸர்வே பவத் பத்ர பூதிம்
  விலோக்ய க்ஷணாத் தார காரே த்ரவந்தே - 25

  த்ருசி ஸ்கந்த மூர்த்தி ச்ருதெள ஸ்கந்தகீர்த்தி
  முகே மே பவித்ரம் ஸதா தச்சரித்ரம்
  கரே தஸ்ய க்ருத்யம் வபுஸ்தஸ்ய ப்ருத்யம்
  குஹே ஸந்து லீனா மமாசேஷ பாவா - 26

  முனீனா முதாஹோ ந்ருணாம் பக்தி பாஜா
  மபீஷ்டப்ரதா ஸந்தி ஸர்வத்ர தேவா
  ந்ருணாமந்த்ய ஜாநாமபி ஸ்வார்த்ததானே
  குஹாத்தைவமன்யம் நஜானே நஜானே - 27

  களத்ரம் ஸுதா பந்துவர்க பசுர்வா
  நரோவாத நாரீக்ருஹே யே மதீயா
  யஜந்தோ நமந்த ஸ்துவந்தோ பவந்தம்
  ஸ்மரன் தஸ்ச்ச தே ஸந்து ஸர்வே குமார - 28

  ம்ருகா பக்ஷிணோ தம்சகாயே சதுஷ்டா
  ததா வ்யாதயோ பாதகா யே மதங்கே
  பவச்சக்தி தீக்ஷ்ணாக்ர பின்னா ஸுதூரே
  விநச்யந்து தே சூர்ணித க்ரெளஞ்ச சைல - 29

  ஜநித்ரீபிதாச ஸ்வபுத்ரா பராதம்
  ஸஹேதே ந கிம் தேவசேனாதி நாத
  அஹம் சாதிபாலோ பவான் லோக தாத
  க்ஷமஸ்வாபராதம் ஸமஸ்தம் மஹேச - 30

  நம கேகினே சக்தயே சாபி துப்யம்
  நமச்சாக துப்யம் நம குக்குடாய
  நம ஸிந்தவே ஸிந்து தேசாய துப்யம்
  புன ஸ்கந்த மூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்து - 31

  ஜயாநந்த பூமன் ஜயாபார தாமன்
  ஜயாமோக கீர்த்தே ஜயாநந்த மூர்த்தே
  ஜயாநந்த ஸிந்தோ ஜயாசேஷபந்தோ
  ஜயத்வம் ஸதாமுக்திதானேசஸூனோ - 32

  புஜங்காக்யவ்ருத்தேன க்லுப்தம் ஸ்தவம் ய
  படேத் பக்தியுக்தோ குஹம் ஸம்ப்ரணம்ய
  ஸபுத்ரான் களத்ரம் தனம் தீர்கமாயுர்
  லபேத் ஸ்கந்தஸாயுஜ்யமந்தே நரஸ்ஸ. - 33

  Previous Next

  نموذج الاتصال